Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni

W dniu 7.06.2017r. w auli Gimnazjum Nr 1 odbyło się doroczne Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Zielone Wzgórza”.  Zgromadzeniu przewodniczył, wybrany przez uczestników, pan Ryszard Pomin. Zgromadzenie, jako najwyższy organ Spółdzielni, dokonuje corocznej oceny pracy Zarządu i Rady Nadzorczej, zatwierdzając sprawozdania z ich działalności i sprawozdanie finansowe.  Zarząd przedstawił działania i wynik finansowy za rok 2016 oraz zamierzenia na najbliższy okres.  Rada Nadzorcza zdała sprawę ze swoich działań. Działania obu  organów oceniono bardzo pozytywnie, zatwierdzając sprawozdania jednogłośnie (sprawozdanie Rady Nadzorczej przy jednym głosie wstrzymującym). Biorąc to pod uwagę Zgromadzenie udzieliło jednogłośnie absolutorium za rok 2016 Prezesowi Zarządu panu Adamowi Szwedzie.

Walne Zgromadzenie dokonało również wyboru delegata na VII Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP (pan Adam Szweda),   przeznaczyło nadwyżkę bilansową za rok 2016 na fundusz remontowy oraz oznaczyło najwyższą sumę zobowiązań jakie może zaciągnąć Zarząd w 2018 roku.

W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć wszyscy członkowie Spółdzielni,  których liczba wynosi 1637. W tegorocznym Zgromadzeniu uczestniczyło niestety tylko 66 członków, tj ok. 4% uprawnionych.  Sytuacja taka uniemożliwiła podjęcie jednej z uchwał (ws. wyrażenia zgody na zbycie na rzecz Gminy prawa wieczystego użytkowania działek pod drogami gminnymi). Dla tego rodzaju uchwał wymagana jest obecność co najmniej 5% uprawnionych.

Szkoda, że najważniejszymi sprawami Spółdzielni zainteresowana jest tak niewielka grupa członków.

 

Nieruchomość na sprzedaż

Opis nieruchomości:

Nieruchomość niezabudowana – działki nr 1282/9, 1285/56 i 1288/1 o łącznej powierzchni 3.718 m2, dla której Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto prowadzi księgę wieczystą  PO1P/00296331/4, w której jako właściciel wpisana jest Gmina Murowana Goślina, a jako użytkownik wieczysty Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zielone Wzgórza” w Murowanej Goślinie. Sprzedaży podlega prawo wieczystego użytkowania.

Nieruchomość położona jest w Murowanej Goślinie, na terenie osiedla Zielone Wzgórza przy ulicach: Kręta/ Długa/ Raduszyńska.

Teren nieruchomości nie posiada aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy działki  położone są na terenie oznaczonym jako U – teren usług i w niewielkiej części MN2 – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem usług.  Uzbrojenie nieruchomości – pełne, w przylegających ulicach.

Oferty nabycia, w formie pisemnej, składać należy w sekretariacie Spółdzielni.

mapka skala 1:1000