Obchody 30-lecia Koła Wędkarskiego nr 142 PZW

Obchody 30-lecia Koła Wędkarskiego nr 142 PZW

Nieruchomość na sprzedaż

Opis nieruchomości:

Nieruchomość niezabudowana – działki nr 1282/9, 1285/56 i 1288/1 o łącznej powierzchni 3.718 m2, dla której Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto prowadzi księgę wieczystą  PO1P/00296331/4, w której jako właściciel wpisana jest Gmina Murowana Goślina, a jako użytkownik wieczysty Spółdzielnia Mieszkaniowa „Zielone Wzgórza” w Murowanej Goślinie. Sprzedaży podlega prawo wieczystego użytkowania.

Nieruchomość położona jest w Murowanej Goślinie, na terenie osiedla Zielone Wzgórza przy ulicach: Kręta/ Długa/ Raduszyńska.

Teren nieruchomości nie posiada aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy działki  położone są na terenie oznaczonym jako U – teren usług i w niewielkiej części MN2 – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem usług.  Uzbrojenie nieruchomości – pełne, w przylegających ulicach.

Oferty nabycia, w formie pisemnej, składać należy w sekretariacie Spółdzielni.

mapka skala 1:1000