Od 1 stycznia 2018 r. zmienią się obowiązujące przepisy dotyczące systemu gospodarowania odpadami na terenie gmin wchodzących w skład Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”.

 1. Pierwszą istotną zmianą jest wycofanie się z konieczności oklejania worków kodami kreskowymi, które dotychczas należało umieścić na workach z tworzywami sztucznymi, makulaturą, szkłem i odpadami zielonymi.
 1. Kolejna zmiana dotyczyć będzie odbioru tzw. odpadów problemowych tj. zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych oraz zużytych opon z pojazdów o masie całkowitej do 3,5 t, które z obszarów zabudowy wielorodzinnej będą odbierane przez związek 12 razy w ciągu roku, natomiast z obszaru zabudowy jednorodzinnej – 2 razy w ciągu roku. Ważne jest, że odbiór odpadów z zabudowy jednorodzinnej będzie następował bez konieczności uprzedniego zgłaszania, tj. po prostu zgodnie z ustalonym harmonogramem. Od przyszłego roku odbiór odpadów problemowych przez związek będzie odbywać się również na terenie rodzinnych ogrodów działkowych i działek rekreacyjnych z częstotliwością raz na pół roku.
 1. Od stycznia przyszłego roku powstanie także obowiązek segregowania odpadów biodegradowalnych, co za tym idzie, resztki żywności (bez mięsa), obierki z owoców i warzyw, przeterminowane owoce i warzywa, skorupki jaj, fusy po kawie i herbacie oraz trawa, liście, rozdrobnione gałęzie, pozostałości roślinne, kwiaty, resztki kwiatów ciętych i doniczkowych będą musiały być gromadzone i odbierane w dodatkowym, specjalnym pojemniku. Obowiązek zakupu pojemników na odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów będzie spoczywał na właścicielach i zarządcach nieruchomości, którzy deklarują selektywną, jak i nieselektywną zbiórkę. Związek nie będzie zapewniał pojemników w ramach wnoszonej opłaty wynikającej ze składanej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadów. Dodać należy, że mieszkańcy domów jednorodzinnych będą mogli do tych samych pojemników wrzucać również odpady zielone, natomiast w zabudowie wielomieszkaniowej podstawione powinny być pojemniki zarówno na odpady biodegradowalne, jak i odpady zielone. Właściciel nieruchomości będzie zobowiązany także do czyszczenia i dezynfekcji pojemników na odpady ulegające biodegradacji, a w przypadku ich zniszczenia uniemożliwiającego odbiór odpadów, do ich wymiany. Odbiór odpadów z ww. pojemników będzie następował po ich oznakowaniu naklejką oraz chipem przez wykonawcę.

Najważniejsze zasady

Na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w zabudowie jednorodzinnej:

 • odpady ulegające biodegradacji należy gromadzić w pojemnikach o pojemności 120 l do 240 l (l = litrów).

Na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w zabudowie wielorodzinnej:

 • odpady ulegające biodegradacji należy gromadzić w pojemnikach o pojemności od 120 l do 1 100 l, z zastrzeżeniem, że do gromadzenia odpadów zielonych należy stosować pojemniki
  o pojemności 120 l do 33 000 l.

Na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne:

 • odpady ulegające biodegradacji należy gromadzić w pojemnikach o pojemności 120 l do 1 100 l, natomiast na terenie rodzinnych ogrodów działkowych i działek rekreacyjnych należy gromadzić w pojemnikach o pojemności od 240 l do 1 100 l, z zastrzeżeniem, że do gromadzenia odpadów zielonych należy stosować pojemniki o poj. od 240 l do 33 000 l.

Pojemnik do gromadzenia odpadów BIO powinien spełniać pewne wymagania, takie jak:

 • odpowiadać polskim normom EN 840-1, E-840-2, E840-3,
 • posiadać atest PZH o braku negatywnego wpływu na otoczenie,
 • pojemność 120 l do 240 l,
 • być w kolorze brązowym,
 • być wykonany z tworzywa HD-PE, odpornego na działanie promieniowania UV, niskich i wysokich temperatur, uszkodzenia mechaniczne, itp.,
 • posiadać zintegrowane drugie dno w postaci kratki – rusztu trwale złączonego z pojemnikiem w celu odsączenia odcieku z pojemnika; ruszt powinien być uchylny, a elementy mocowania rusztu nie powinny wymagać interwencji użytkowników ani obsługi podczas normalnej eksploatacji, jak również mycia pojemników. Ruszt musi być tak zamocowany, aby nie wypadł przy wysypywaniu ani myciu, a jednocześnie jego wychylenie ma umożliwić umycie spodniej części rusztu. Ruszt musi posiadać minimum 4 nóżki opierające się o dno pojemnika,
 • posiadać otwory wentylacyjne po bokach (o średnicy nie mniejszej niż 4 mm i nie większej niż 6 mm) równomiernie na całej powierzchni z wyłączeniem misy odciekowej,
 • umożliwiać (poprzez swoją konstrukcję) ich opróżnianie przy użyciu grzebieniowego, obrotowego, bramowego lub hakowego mechanizmu załadowczego pojazdów przeznaczonych do odbioru odpadów,
 • wyglądać estetycznie, być trwale zamykany i czytelnie oznakowany,
 • zapewnić możliwość montażu naklejki oraz transpondera (chipa),
 • posiadać koła z pełną oponą gumową, osadzone na stalowej osi,
 • być domykany (posiadać odpowiednią klapę) w celu zabezpieczenia przed dostępem do wód opadowych,
 • klapa powinna posiadać dystanse umożliwiające wentylowanie zawartości.

Rekomenduje się wykorzystanie pojemników z rusztem, dedykowanych do gromadzenia odpadów BIO, które dzięki systemowi napowietrzania i parowania odcieków pozwalają uniknąć zagniwania odpadów, a tym samym ograniczają powstawanie ewentualnych odorów.

Odpady biodegradowalne odbierane będą przez cały rok. Na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w zabudowie jednorodzinnej odbiór tych odpadów odbywać się będzie w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada nie rzadziej niż raz w tygodniu, natomiast od 1 grudnia do 31 marca nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.

W zabudowie wielorodzinnej i zabudowie śródmiejskiej odbiór odpadów ulegających biodegradacji odbywać się będzie nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu w okresie od 15 maja do 15 września oraz nie rzadziej niż raz w tygodniu w okresie od 16 września do 14 maja. W przypadku odpadów zielonych, odbiór będzie się odbywać nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada, z zastrzeżeniem limitowania wskazanego w prawie miejscowym. Na terenie rodzinnych ogrodów działkowych i działek rekreacyjnych odbiór odpadów bio będzie prowadzony w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada z częstotliwością – nie rzadziej niż raz w tygodniu, natomiast odbiór odpadów zielonych będzie prowadzony w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada z częstotliwością – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.

Od nowego roku związek międzygminny nadal będzie zapewniał i dostarczał pojemniki lub worki (w zależności od rodzaju zabudowy) na pozostałe odpady, tj. zmieszane odpady komunalne oraz odpady zbierane selektywnie (metale i tworzywa sztuczne, makulatura i szkło).

Dodatkowo wykonawca od 1 stycznia 2018 roku zobowiązany będzie do okresowego czyszczenia pozostałych pojemników (nie rzadziej niż raz w roku), z wyjątkiem pojemników na odpady ulegające biodegradacji, do których postawienia nie jest zobowiązany. Pojemniki będą poddawane myciu i dezynfekcji, a także konserwacji i wymianie w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia. Właściciel nieruchomości zobligowany jest także utrzymywać dostarczone przez wykonawcę pojemniki w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

Joanna Jakubowska
Podinspektor, dział organizacyjny
Związek Międzygminny
„Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej

goap-bioodpady