Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej „Zielone Wzgórza” w Murowanej Goślinie zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na badanie:

Sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Zielone Wzgórza” za rok 2017 oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem o tym, czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe oraz rzetelne i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy Spółdzielni.

Zainteresowane podmioty proszone są o składanie pisemnych ofert w zaklejonych kopertach z dopiskiem:

„Oferta na badanie sprawozdania finansowego Spółdzielni Mieszkaniowej. NIE OTWIERAĆ”

w terminie    do dnia   31.10.2017 r. do godz. 15:00 w   sekretariacie   Spółdzielni   Mieszkaniowej „Zielone Wzgórza”,Nowy Rynek 19 62-095 Murowana Goślina lub listownie.

Oferty złożone po upływie wyżej wymienionego terminu nie będą rozpatrywane. Wybrany podmiot zostanie powiadomiony w terminie 14 dni od dnia dokonania wyboru oferty przez Radę Nadzorczą.

 

Pobierz pełną wersję ogłoszenia:   przetarg na badanie sprawozdania finansowego za 2017 rok