UMORZENIE ODSETEK OD KREDYTÓW 

TZW. STAREGO PORTFELA

 

Uchwalona przez Sejm Ustawa z dnia 10.05.2018 r. w sprawie zmiany ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku od osób prawnych oraz o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów uzyskanych przez osoby fizyczne (nr druku 2291), w której znajduje się zapis m.in. o zwolnieniu od podatku  dochodowego przychodów z tytułu umorzenia zadłużenia związanego z zaciągniętym kredytem mieszkaniowym została przekazana dnia 11.05.2018 r. do Senackiej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych.

Rozpatrzenie ww. Ustawy (druk nr 818) jest planowane na posiedzeniu Senatu RP w dniu 05.06.2018 r.

O przebiegu dalszych prac nad ustawą będziemy na bieżąco informować.