UMORZENIE ODSETEK OD KREDYTÓW 

TZW. STAREGO PORTFELA

 

Dnia 15.06.2018 r. Sejm uchwalił Ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, która została  opublikowana w Dzienniku Ustaw 2018, poz. 1291.

Uchwalona Ustawa w art. 1 ww. ustawy znowelizowała ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych przez dodanie art. 52i, który brzmi: „Zwalnia się od podatku dochodowego przychód z tytułu umorzenia zadłużenia związanego z zaciągniętym kredytem mieszkaniowym dokonanego przez bank na podstawie ustawy z dnia 30.11.1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wpłaconych premii gwarancyjnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1779)”. Uchwalony przepis stosuje się od dnia 01.01.2018 r.

W związku z powyższym z art. 10a ustawy o „pomocy państwa …..” przychód z umorzenia zadłużenia w ciężar budżetu państwa z tytułu skapitalizowanych odsetek oraz z tytułu przejściowego wykupu odsetek od kredytu mieszkaniowego korzysta ze zwolnienia z opodatkowania.

Do banku PKO BP S.A. w Poznaniu zostały złożone następujące wnioski o umorzenie odsetek od kredytów mieszkaniowych po 20 latach spłaty:

 

Wniosek I: Plac Kasztanowy 1,2,3

– data złożenia wniosku przez Spółdzielnię  – 24.05.2018 r.

– liczba lokali – 13

– powierzchnia lokali – 819,64 m²

– kwota odsetek do umorzenia – 1 118 021,46 zł

– decyzja banku z dnia 05.06.2018r. o umorzeniu odsetek  według stanu na dzień 31.12.2017 rok  

 

Wniosek II: Nowy Rynek 6,7,9,10,11,12

– data złożenia wniosku przez Spółdzielnię  – 25.09.2018 r.

– liczba lokali – 11

– powierzchnia lokali – 656,90 m²

– kwota odsetek do umorzenia – 349 860,50 zł

– decyzja banku z dnia 03.10.2018r. o umorzeniu odsetek  według stanu na dzień 31.12.2017 rok 

 

Wniosek III: Nowy Rynek 13,14,15,16,17

– data złożenia wniosku przez Spółdzielnię  – 27.09.2018 r.

– liczba lokali – 16

– powierzchnia lokali – 1 244,36 m²

– kwota odsetek do umorzenia – 1 364 245,43 zł

– decyzja banku z dnia 03.10.2018r. o umorzeniu odsetek  według stanu na dzień 31.12.2017 rok 

 

Łączne umorzenie odsetek dokonanych przez bank dotyczy :

–  40 lokali

–  2 720,90 m ² powierzchnia lokali

–  2 832 127,39 zł

Spółdzielnia powiadomiła na piśmie członków i osoby niebędące członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali o dokonanych umorzeniach odsetek przejściowo wykupionych ze środków budżetu państwa oraz odsetek skapitalizowanych.

 

Odsetki pozostałe do umorzenia:

–  273 lokale

–  powierzchnia lokali – 17 131,21 m²

–  kwota odsetek przejściowo wykupionych ze środków budżetu państwa oraz odsetek skapitalizowanych

27 830 808,31 zł

–  wniosek o umorzeniu odsetek  według stanu na dzień 31.12.2017 rok  w trakcie przygotowań