UMORZENIE ODSETEK OD KREDYTÓW 

TZW. STAREGO PORTFELA

 

Dnia 15.06.2018 r. Sejm uchwalił Ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, która została podpisana przez Prezydenta RP dnia 29.06.2018 r. i w najbliższym czasie ogłoszona zostanie w dzienniku Ustaw.

Uchwalona Ustawa w art. 1 ww. ustawy znowelizowała ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych przez dodanie art. 52i, który brzmi: „Zwalnia się od podatku dochodowego przychód z tytułu umorzenia zadłużenia związanego z zaciągniętym kredytem mieszkaniowym dokonanego przez bank na podstawie ustawy z dnia 30.11.1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wpłaconych premii gwarancyjnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1779)”. Uchwalony przepis stosuje się od dnia 01.01.2018 r.

W związku z powyższym z art. 10a ustawy o „pomocy państwa …..” przychód z umorzenia zadłużenia w ciężar budżetu państwa z tytułu skapitalizowanych odsetek oraz z tytułu przejściowego wykupu odsetek od kredytu mieszkaniowego korzysta ze zwolnienia z opodatkowania.

Nasza Spółdzielnia złożyła pierwszy wniosek w banku obejmujący 13 lokali, który został rozpatrzony i bank dokonał umorzenia odsetek.  Następne wnioski będą rozpatrywane sukcesywnie przez bank po wcześniejszej analizie i akceptacji przedstawionej analityki zadłużeń Spółdzielni.