Lokal do wynajęcia – w trybie przetargowym

Lokalizacja: Wiosenna 1
Powierzchnia: 75,95 m2
Opis:

PIERWSZY PRZETARG.
Przeznaczenie lokalu: handlowo-usługowe; biurowe; Wadium: 3.000,00 zł
Zapraszamy do udziału w przetargu. Oferty w zamkniętych kopertach należy składać w sekretariacie Spółdzielni w terminie do dnia:

25.09.2023 roku do godz. 15oo

z dopiskiem “Przetarg na lokal użytkowy”.
W powyższym terminie należy także wpłacić wymagane wadium w kasie Spółdzielni bądź na konto Spółdzielni nr 29 1020 4027 0000 1702 0033 8483.
Oferty winny zawierać:
– dane o oferencie,
– proponowaną działalność,
– oferowaną stawkę czynszu za najem 1 m² powierzchni lokalu (stawka czynszu nie obejmuje opłat za dostarczane media oraz podatku VAT),
– termin objęcia lokalu,
– do oferty należy dołączyć kopię dowodu wpłaty wadium.

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.09.2023 roku o godz. 1000
O wynikach przetargu oferenci poinformowani zostaną w formie pisemnej.
Po rozstrzygnięciu przetargu wadium oferenta, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet kaucji za lokal, a pozostałym oferentom wadium zostanie wypłacone.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo zatrzymania wadium oferentowi, który wygrał przetarg i zrezygnował z objęcia lokalu. Warunkiem przekazania lokalu oferentowi, który wygra przetarg, będzie wpłacenie kaucji.

Na oględziny lokali należy umówić się z pracownikiem Spółdzielni p. Ewą Bolach, tel. jw.
Spółdzielnia może unieważnić przetarg bez podania przyczyn.

Więcej informacji można uzyskać w siedzibie Spółdzielni:

pok. 4, tel. 61 812 28 85, 61 812 29 82, 61 812 29 88
e-mail: handel@zielone-wzgorza.pl