W związku z pojawiającymi się pytaniami mieszkańców w sprawie przekształcenia użytkowania wieczystego gruntów we własność wyjaśniamy:

przekształcenie użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi we własność nastąpiło z mocy ustawy z dniem 1 stycznia 2019 r. W związku z tym właściciele mieszkań (współużytkownicy wieczyści) nie muszą wykonywać żadnych czynności. Właściwy organ (w naszym przypadku Burmistrz lub Starosta) wyda z urzędu zaświadczenie, które jest podstawą wpisu własności (współwłasności) w księdze wieczystej w terminie 12 miesięcy (lub na wniosek, za opłatą w terminie 4 miesięcy, lub w uzasadnionych przypadkach w terminie 30 dni). Zaświadczenie Burmistrz lub Starosta przesyła również do sądu, który dokonuje właściwych wpisów w księdze wieczystej.

Podstawa prawna – ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. 2018, poz. 1716, ze zmianami z dnia 6 grudnia 2018 r.)