goap

GOAP – nowe porządki

Od 1 stycznia 2018 r. zmienią się obowiązujące przepisy dotyczące systemu gospodarowania odpadami na terenie gmin wchodzących w skład Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”.

 1. Pierwszą istotną zmianą jest wycofanie się z konieczności oklejania worków kodami kreskowymi, które dotychczas należało umieścić na workach z tworzywami sztucznymi, makulaturą, szkłem i odpadami zielonymi.
 1. Kolejna zmiana dotyczyć będzie odbioru tzw. odpadów problemowych tj. zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych oraz zużytych opon z pojazdów o masie całkowitej do 3,5 t, które z obszarów zabudowy wielorodzinnej będą odbierane przez związek 12 razy w ciągu roku, natomiast z obszaru zabudowy jednorodzinnej – 2 razy w ciągu roku. Ważne jest, że odbiór odpadów z zabudowy jednorodzinnej będzie następował bez konieczności uprzedniego zgłaszania, tj. po prostu zgodnie z ustalonym harmonogramem. Od przyszłego roku odbiór odpadów problemowych przez związek będzie odbywać się również na terenie rodzinnych ogrodów działkowych i działek rekreacyjnych z częstotliwością raz na pół roku.
 1. Od stycznia przyszłego roku powstanie także obowiązek segregowania odpadów biodegradowalnych, co za tym idzie, resztki żywności (bez mięsa), obierki z owoców i warzyw, przeterminowane owoce i warzywa, skorupki jaj, fusy po kawie i herbacie oraz trawa, liście, rozdrobnione gałęzie, pozostałości roślinne, kwiaty, resztki kwiatów ciętych i doniczkowych będą musiały być gromadzone i odbierane w dodatkowym, specjalnym pojemniku. Obowiązek zakupu pojemników na odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów będzie spoczywał na właścicielach i zarządcach nieruchomości, którzy deklarują selektywną, jak i nieselektywną zbiórkę. Związek nie będzie zapewniał pojemników w ramach wnoszonej opłaty wynikającej ze składanej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadów. Dodać należy, że mieszkańcy domów jednorodzinnych będą mogli do tych samych pojemników wrzucać również odpady zielone, natomiast w zabudowie wielomieszkaniowej podstawione powinny być pojemniki zarówno na odpady biodegradowalne, jak i odpady zielone. Właściciel nieruchomości będzie zobowiązany także do czyszczenia i dezynfekcji pojemników na odpady ulegające biodegradacji, a w przypadku ich zniszczenia uniemożliwiającego odbiór odpadów, do ich wymiany. Odbiór odpadów z ww. pojemników będzie następował po ich oznakowaniu naklejką oraz chipem przez wykonawcę.

Najważniejsze zasady

Na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w zabudowie jednorodzinnej:

 • odpady ulegające biodegradacji należy gromadzić w pojemnikach o pojemności 120 l do 240 l (l = litrów).

Na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w zabudowie wielorodzinnej:

 • odpady ulegające biodegradacji należy gromadzić w pojemnikach o pojemności od 120 l do 1 100 l, z zastrzeżeniem, że do gromadzenia odpadów zielonych należy stosować pojemniki
  o pojemności 120 l do 33 000 l.

Na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne:

 • odpady ulegające biodegradacji należy gromadzić w pojemnikach o pojemności 120 l do 1 100 l, natomiast na terenie rodzinnych ogrodów działkowych i działek rekreacyjnych należy gromadzić w pojemnikach o pojemności od 240 l do 1 100 l, z zastrzeżeniem, że do gromadzenia odpadów zielonych należy stosować pojemniki o poj. od 240 l do 33 000 l.

Pojemnik do gromadzenia odpadów BIO powinien spełniać pewne wymagania, takie jak:

 • odpowiadać polskim normom EN 840-1, E-840-2, E840-3,
 • posiadać atest PZH o braku negatywnego wpływu na otoczenie,
 • pojemność 120 l do 240 l,
 • być w kolorze brązowym,
 • być wykonany z tworzywa HD-PE, odpornego na działanie promieniowania UV, niskich i wysokich temperatur, uszkodzenia mechaniczne, itp.,
 • posiadać zintegrowane drugie dno w postaci kratki – rusztu trwale złączonego z pojemnikiem w celu odsączenia odcieku z pojemnika; ruszt powinien być uchylny, a elementy mocowania rusztu nie powinny wymagać interwencji użytkowników ani obsługi podczas normalnej eksploatacji, jak również mycia pojemników. Ruszt musi być tak zamocowany, aby nie wypadł przy wysypywaniu ani myciu, a jednocześnie jego wychylenie ma umożliwić umycie spodniej części rusztu. Ruszt musi posiadać minimum 4 nóżki opierające się o dno pojemnika,
 • posiadać otwory wentylacyjne po bokach (o średnicy nie mniejszej niż 4 mm i nie większej niż 6 mm) równomiernie na całej powierzchni z wyłączeniem misy odciekowej,
 • umożliwiać (poprzez swoją konstrukcję) ich opróżnianie przy użyciu grzebieniowego, obrotowego, bramowego lub hakowego mechanizmu załadowczego pojazdów przeznaczonych do odbioru odpadów,
 • wyglądać estetycznie, być trwale zamykany i czytelnie oznakowany,
 • zapewnić możliwość montażu naklejki oraz transpondera (chipa),
 • posiadać koła z pełną oponą gumową, osadzone na stalowej osi,
 • być domykany (posiadać odpowiednią klapę) w celu zabezpieczenia przed dostępem do wód opadowych,
 • klapa powinna posiadać dystanse umożliwiające wentylowanie zawartości.

Rekomenduje się wykorzystanie pojemników z rusztem, dedykowanych do gromadzenia odpadów BIO, które dzięki systemowi napowietrzania i parowania odcieków pozwalają uniknąć zagniwania odpadów, a tym samym ograniczają powstawanie ewentualnych odorów.

Odpady biodegradowalne odbierane będą przez cały rok. Na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w zabudowie jednorodzinnej odbiór tych odpadów odbywać się będzie w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada nie rzadziej niż raz w tygodniu, natomiast od 1 grudnia do 31 marca nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.

W zabudowie wielorodzinnej i zabudowie śródmiejskiej odbiór odpadów ulegających biodegradacji odbywać się będzie nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu w okresie od 15 maja do 15 września oraz nie rzadziej niż raz w tygodniu w okresie od 16 września do 14 maja. W przypadku odpadów zielonych, odbiór będzie się odbywać nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada, z zastrzeżeniem limitowania wskazanego w prawie miejscowym. Na terenie rodzinnych ogrodów działkowych i działek rekreacyjnych odbiór odpadów bio będzie prowadzony w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada z częstotliwością – nie rzadziej niż raz w tygodniu, natomiast odbiór odpadów zielonych będzie prowadzony w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada z częstotliwością – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.

Od nowego roku związek międzygminny nadal będzie zapewniał i dostarczał pojemniki lub worki (w zależności od rodzaju zabudowy) na pozostałe odpady, tj. zmieszane odpady komunalne oraz odpady zbierane selektywnie (metale i tworzywa sztuczne, makulatura i szkło).

Dodatkowo wykonawca od 1 stycznia 2018 roku zobowiązany będzie do okresowego czyszczenia pozostałych pojemników (nie rzadziej niż raz w roku), z wyjątkiem pojemników na odpady ulegające biodegradacji, do których postawienia nie jest zobowiązany. Pojemniki będą poddawane myciu i dezynfekcji, a także konserwacji i wymianie w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia. Właściciel nieruchomości zobligowany jest także utrzymywać dostarczone przez wykonawcę pojemniki w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

Joanna Jakubowska
Podinspektor, dział organizacyjny
Związek Międzygminny
„Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej

goap-bioodpady

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni

W dniu 7.06.2017r. w auli Gimnazjum Nr 1 odbyło się doroczne Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Zielone Wzgórza”.  Zgromadzeniu przewodniczył, wybrany przez uczestników, pan Ryszard Pomin. Zgromadzenie, jako najwyższy organ Spółdzielni, dokonuje corocznej oceny pracy Zarządu i Rady Nadzorczej, zatwierdzając sprawozdania z ich działalności i sprawozdanie finansowe.  Zarząd przedstawił działania i wynik finansowy za rok 2016 oraz zamierzenia na najbliższy okres.  Rada Nadzorcza zdała sprawę ze swoich działań. Działania obu  organów oceniono bardzo pozytywnie, zatwierdzając sprawozdania jednogłośnie (sprawozdanie Rady Nadzorczej przy jednym głosie wstrzymującym). Biorąc to pod uwagę Zgromadzenie udzieliło jednogłośnie absolutorium za rok 2016 Prezesowi Zarządu panu Adamowi Szwedzie.

Walne Zgromadzenie dokonało również wyboru delegata na VII Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP (pan Adam Szweda),   przeznaczyło nadwyżkę bilansową za rok 2016 na fundusz remontowy oraz oznaczyło najwyższą sumę zobowiązań jakie może zaciągnąć Zarząd w 2018 roku.

W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć wszyscy członkowie Spółdzielni,  których liczba wynosi 1637. W tegorocznym Zgromadzeniu uczestniczyło niestety tylko 66 członków, tj ok. 4% uprawnionych.  Sytuacja taka uniemożliwiła podjęcie jednej z uchwał (ws. wyrażenia zgody na zbycie na rzecz Gminy prawa wieczystego użytkowania działek pod drogami gminnymi). Dla tego rodzaju uchwał wymagana jest obecność co najmniej 5% uprawnionych.

Szkoda, że najważniejszymi sprawami Spółdzielni zainteresowana jest tak niewielka grupa członków.

 

DODATEK ENERGETYCZNY

Dodatek energetyczny

Na podstawie  przepisów Ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (tj. Dz.U. z 2012 r. poz.1059 ze zmianami), oraz Obwieszczenia Ministra Energii z dnia 13.04.2017 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego  (Monitor  Polski z  20.04.2017 r. –poz.394) – obowiązującego  od  dnia  01.05. 2017 r. do  dnia 30 .04. 2018 r.

Dodatek energetyczny jest formą pomocy przeznaczoną dla osób otrzymujących dodatek mieszkaniowy, mającą na celu częściową rekompensatę kosztów zakupu energii elektrycznej.

Świadczenie przysługuje odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej, czyli osobom, którym przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art.2 ust.1 ustawy z dnia 21.06.2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 r. poz.966), która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym.

Aby otrzymać dodatek energetyczny należy:

 • mieć zawartą umowę kompleksową lub umowę sprzedaży energii elektrycznej zawartą z przedsiębiorstwem energetycznym
 • posiadać ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego
 • złożyć wniosek o dodatek energetyczny z załączona umową kompleksową lub umową sprzedaży energii elektrycznej, której stroną jest osoba pobierająca dodatek mieszkaniowy oraz opłaconą fakturę za ostatni okres
 • zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Kwoty  dodatku  energetycznego :

 • dla gospodarstwa jednoosobowego :   11,22 zł / miesiąc
 • dla gospodarstwa od 2 do 4 osób     :   15,58 zł / miesiąc
 • dla gospodarstwa 5 i więcej osób     :   18,70 zł / miesiąc

Wniosek o przyznanie dodatku energetycznego należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Murowanej Goślinie przy ul. Dworcowej 10, w pok. nr 309 w godzinach pracy OPS.

{pobierz: wniosek o przyznanie dodatku energetycznego}