Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni

W dniu 7.06.2017r. w auli Gimnazjum Nr 1 odbyło się doroczne Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Zielone Wzgórza”.  Zgromadzeniu przewodniczył, wybrany przez uczestników, pan Ryszard Pomin. Zgromadzenie, jako najwyższy organ Spółdzielni, dokonuje corocznej oceny pracy Zarządu i Rady Nadzorczej, zatwierdzając sprawozdania z ich działalności i sprawozdanie finansowe.  Zarząd przedstawił działania i wynik finansowy za rok 2016 oraz zamierzenia na najbliższy okres.  Rada Nadzorcza zdała sprawę ze swoich działań. Działania obu  organów oceniono bardzo pozytywnie, zatwierdzając sprawozdania jednogłośnie (sprawozdanie Rady Nadzorczej przy jednym głosie wstrzymującym). Biorąc to pod uwagę Zgromadzenie udzieliło jednogłośnie absolutorium za rok 2016 Prezesowi Zarządu panu Adamowi Szwedzie.

Walne Zgromadzenie dokonało również wyboru delegata na VII Krajowy Zjazd Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP (pan Adam Szweda),   przeznaczyło nadwyżkę bilansową za rok 2016 na fundusz remontowy oraz oznaczyło najwyższą sumę zobowiązań jakie może zaciągnąć Zarząd w 2018 roku.

W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć wszyscy członkowie Spółdzielni,  których liczba wynosi 1637. W tegorocznym Zgromadzeniu uczestniczyło niestety tylko 66 członków, tj ok. 4% uprawnionych.  Sytuacja taka uniemożliwiła podjęcie jednej z uchwał (ws. wyrażenia zgody na zbycie na rzecz Gminy prawa wieczystego użytkowania działek pod drogami gminnymi). Dla tego rodzaju uchwał wymagana jest obecność co najmniej 5% uprawnionych.

Szkoda, że najważniejszymi sprawami Spółdzielni zainteresowana jest tak niewielka grupa członków.

 

DODATEK ENERGETYCZNY

Dodatek energetyczny

Na podstawie  przepisów Ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (tj. Dz.U. z 2012 r. poz.1059 ze zmianami), oraz Obwieszczenia Ministra Energii z dnia 13.04.2017 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego  (Monitor  Polski z  20.04.2017 r. –poz.394) – obowiązującego  od  dnia  01.05. 2017 r. do  dnia 30 .04. 2018 r.

Dodatek energetyczny jest formą pomocy przeznaczoną dla osób otrzymujących dodatek mieszkaniowy, mającą na celu częściową rekompensatę kosztów zakupu energii elektrycznej.

Świadczenie przysługuje odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej, czyli osobom, którym przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art.2 ust.1 ustawy z dnia 21.06.2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 r. poz.966), która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym.

Aby otrzymać dodatek energetyczny należy:

  • mieć zawartą umowę kompleksową lub umowę sprzedaży energii elektrycznej zawartą z przedsiębiorstwem energetycznym
  • posiadać ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego
  • złożyć wniosek o dodatek energetyczny z załączona umową kompleksową lub umową sprzedaży energii elektrycznej, której stroną jest osoba pobierająca dodatek mieszkaniowy oraz opłaconą fakturę za ostatni okres
  • zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

Kwoty  dodatku  energetycznego :

  • dla gospodarstwa jednoosobowego :   11,22 zł / miesiąc
  • dla gospodarstwa od 2 do 4 osób     :   15,58 zł / miesiąc
  • dla gospodarstwa 5 i więcej osób     :   18,70 zł / miesiąc

Wniosek o przyznanie dodatku energetycznego należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Murowanej Goślinie przy ul. Dworcowej 10, w pok. nr 309 w godzinach pracy OPS.

{pobierz: wniosek o przyznanie dodatku energetycznego}