Od 1 września 2020 roku selektywna zbiórka odpadów jest ustawowym obowiązkiem dla wszystkich właścicieli nieruchomości – nie ma możliwości niesegregowania odpadów komunalnych. Niedostosowanie się do tego wymogu będzie wiązało się z nałożeniem na wszystkich mieszkańców danej nieruchomości wielorodzinnej podwyższonej opłaty za odbiór i gospodarowanie odpadami. Tak zwana odpowiedzialność zbiorowa powinna mobilizować do skrupulatnego prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów. Bowiem tylko dobrze posegregowane odpady będą odbierane przez firmy świadczące taką usługę. Na pracownikach tych firm ciąży też obowiązek kontroli czystości przekazywanych do wywozu frakcji odpadowych.

Czerwona naklejka oraz odebranie odpadów, jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne stanowi podstawę do wszczęcia procedury związanej z podwyższeniem stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których nie dopełniono obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Warto zapoznać się ze wszystkimi zmianami w zakresie gospodarki odpadami na terenie gmin ZMGOAP, które zaczną obowiązywać od 1 września 2020 roku:

  1. Nieruchomości wielorodzinne – [GOAP nieruchomości wielorodzinne]
  2. Nieruchomości jednorodzinne – [GOAP nieruchomości jednorodzinne]
  3. Jak prawidłowo segregować odpady komunalne – [GOAP jak segregować]
  4. Wytyczne dot. postępowania w przypadku nieselektywnego gromadzenia odpadów komunalnych – [GOAP co się stanie gdy nie segregujemy]
  5. Poradnik w zakresie efektywnego funkcjonowania MGO – [GOAP MGO].